VESTNIK ZOOLOGII


Editor-in-Chief

I. A. AKIMOV

Associate Editor

V. O. KHARCHENKO

Editorial Board

C. Van ACHTENBERG (Leiden, Netherlands),

I. I. CHERNICHKO (Melitopol, Ukraine),

I. G. EMELYANOV (Kyiv, Ukraine),

V. FET (Huntington, WV, USA),

M. FLADE (Brandenburg, Germany),

U. FRITZ (Leipzig, Germany),

B. B. GEORGIEV (Sophia, Bulgaria),

E. HOBERG (Beltsvill, Md, USA),

V. O. KORNEYEV (Kyiv, Ukraine),

V. V. KORNYUSHIN (Kyiv, Ukraine),

M. F. KOVTUN (Kyiv, Ukraine),

S. V. MEZHZHERIN (Kyiv,Ukraine),

V. PESIC (Podgorica, Montenegro),

O. O. PROTASOV (Kyiv, Ukraine)

R. SALAMATIN (Warsaw, Poland)

A. SOLODOVNIKOV (Copenhagen, Denmark),

H. VERREYCKEN (Brussels, Belgium),

A. WARREN (London, UK),

M. D. ZEROVA (Kyiv, Ukraine)

Publishing Council

V. M. BROVDY (Kyiv, Ukraine),

L. I. FRANCEVICH (Kyiv, Ukraine),

A. S. LELEJ (Vladivostok, Russia),

V. M. LOSKOT (St.-Petersburg, Russia),

E. E. PERKOVSKY (Kyiv, Ukraine),

Yu. P. ZAITSEV (Odessa, Ukraine)

Scientific Editors

I. I. DZEVERIN, V. A. KORNEYEV,
O. M. KOVALCHUK
Yu. I. KUZMIN, A. M. POLUDA,
O. V. PUTCHKOV

 

 

Vestnik Zoologii
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology
15, Bogdan Khmelnitsky street
Kyiv, 01030
Ukraine
Phone/Fax: (38 044) 235-53-65.
< E-mail >.

 

|| About || Editorial Board  || Instructions for Authors || TOCs || Supplement || Subscription ||
|| Russian version ||


© 2001-2014The Schmalhausen Institute of Zoology, Kyiv